Reviewer

1. Jamal Ghofir, STIT Makhdum Ibrahim Tuban, Indonesia

2. Nurul Hakim, STIT Makhdum Ibrahim Tuban, Indonesia

3. Ana Achoita, STIT Makhdum Ibrahim Tuban, Indonesia

4. Nurhaningtyas Agustin, STIT Makhdum Ibrahim Tuban, Indonesia